Privatlivspolitik

Se vores privatlivspolitik

Psykologerne Aars v/psykolog Eivor Berit-Anneli Bjørsrud & psykolog Jan-Henrik Winsløv
​Her på Psykologerne Aars hjemmeside www.psykaars.dk kan du læse om os og den måde vi arbejder på. Vi bruger mange forskellige metoder, der hviler på mange års erfaring og evidensbaseret terapiformer. Hos os er det mennesket og ikke metoden, der er i fokus.

Psykologer er ved lov underlagt tavshedspligt og journaliseringspligt, og skal på den baggrund behandle alle behandlingsoplysninger lovpligtigt. Dette gælder også, når vi behandler personoplysninger, og beskyttelsen af disse skal være en integreret del af vores faglige virke.
Her kan du læse hvordan Psykologerne Aars og psykolog Eivor Berit-Anneli Bjørsrud og psykolog Jan-Henrik Winsløv, samt de til Psykologerne Aars tilknyttede medarbejdere håndterer personoplysninger, personfølsomme oplysninger, hvordan din data beskyttes mv.

1. Dataansvarlig

Psykologerne Aars ApS v/ psykolog Eivor Berit-Anneli Bjørsrud og psykolog Jan-Henrik Winsløv er dataansvarlig. Dermed her virksomheden ansvaret for at sikre, at behandlingen af din data og dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder GDPR (General Data Protection Regulation).

Kontaktoplysninger:
Psykologerne Aars v/ Eivor Berit-Anneli Bjørsrud & Jan-Henrik Winsløv
Assersvej 27, 9600 Aars CVR-nr. 29 42 16 76

Kontaktpersoner:
Berit Winsløv (mob. (+45) 61 66 73 81)
Jan-Henrik Winsløv (mob. (+45) 51 90 90 12)
E-mail: kontakt@psykaars.dk

​2. Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

I forbindelse med dine samtaler noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Med andre ord indsamles, behandles og opbevares kun de oplysninger der er nødvendige for at kunne gennemføre et samtaleforløb.
Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.
Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.
Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f., psykologlovens §14.

Oplysningerne kan opdeles i følgende hovedkategorier:

 • Oplysninger til brug for at kunne indgå en aftale:
  I forbindelse med indgåelse af en aftale (fx om start af behandlingsforløb) behandler vi de personoplysninger, som du selv giver til os. Det omfatter typisk almindelige kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, stilling, personnummer og e-mailadresse). Vi behandler disse personoplysninger for at kunne administrere og betjene dig eller virksomheden som kunde.
 • Følsomme oplysninger:
  Vi behandler følsomme personoplysninger i det omfang, at det er nødvendigt for at kunne behandle dig, eller hvis lovgivningen kræver det. De følsomme personoplysninger vil typisk være helbredsoplysninger, som er relevante i forbindelse med din behandling. Datastyrelsen har vurderet, at det at gå til psykolog er en personfølsom oplysning i sig selv. Dette da det vurderes som en helbredsoplysning. Det betyder at al kontakt (fx e-mail) skal behandles som indeholdende personfølsomme oplysninger, og følger lovgivningens anvisninger om sikkerhed.
 • Oplysninger til brug for behandling:
  Vi behandler alle de personoplysninger, som er nødvendige for på bedst mulig vis at løse den opgave, som du har betroet os. Oplysningerne kan du enten selv have givet os, eller vi kan have indhentet dem fra tredjepart, herunder fra andre sundhedspersoner fx din læge.
 • Digitale oplysninger:
  Når du besøger vores hjemmeside, opsamles oplysninger i logfiler sammen med IP-adressen. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges. De cookies, som Psykologerne Aars v/ Eivor Berit-Anneli Bjørsrud anvender, indeholder ingen personlige oplysninger. Oplysningerne anvendes til optimering af hjemmesiden efter vores kunders behov.

3. Markedsføring

Ingen oplysninger om nogen, der kommer hos Psykologerne Aars, vil blive videregivet til brug for markedsføring, naturligvis heller ikke personoplysninger.

4. Videregivelse af personoplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. Det omfatter fx tilfælde, hvor vi skal bruge personnummeret mv. til at indberette til offentlige myndigheder eller sundhedsforsikring. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.
De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive relevante personoplysninger til den, der skal betale.
Personoplysningerne videregives alene til eksterne samarbejdspartnere, som har til opgave at varetage nødvendige funktioner for, at vi kan levere den ydelse, som vi har aftalt. I disse tilfælde vil behandlingen af personoplysningerne ske efter instruks fra Psykologerne Aars v/ Eivor Berit-Anneli Bjørsrud og Jan-Henrik Winsløv og på baggrund af en databehandleraftale med samarbejdspartneren, herunder gældende lovgivning.

5. Opbevaring af personoplysninger

I henhold til psykologloven opbevares personoplysninger (herunder journal) i minimum 5 år efter endt behandling jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

6. Dine rettigheder

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

7. Klage

Hvis du finder noget kritisabelt i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, så sig det endelig til os, så vi kan rette op på det. Du kan finde nærmere oplysninger om love og regler hos Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

8. Eget ansvar

Sender du personfølsomme oplysninger til os ad ikke sikre veje som sms og almindelig e-mail, så er det dit eget ansvar. Det er tilladt at sende almindelig mail og sms, hvis den ikke indeholde personfølsomme oplysninger. Og, hvis vi sender svar via de almindelige kanaler, så underskriver vi os kun med vores navn.
Vi kan tilbyde sig sikre kanaler, så hvis du er i tvivl, skal du ringe til os på tlf. 6166 7381 (Eivor Berit-Anneli Bjørsrud) eller 50909012 (Jan-Henrik Winsløv) og vi kan aftale hvordan vi kommunikerer mest sikkert med hinanden.

​Med venlig hilsen

Eivor Berit-Anneli Bjørsrud & Jan-Henrik Winsløv
Psykologer og indehavere
Psykologerne Aars

Har du spørgsmål? Kontakt os endelig

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.